Regional Office: Headquarters

• Headquarters and East and South-East Asia Regional Office, Beijing, China

  • Street address:
    • No. 8, Fu Tong Dong Da Jie, Wang Jing Area, Chaoyang District, Beijing 100102, P.R. China
  • Postal address:
    • PO Box 100102-86, Beijing 100102, P. R. China
  • Tel: +86-10-6470 6161, +86-10-8471 3337, +86-10-6471 7108
  • Fax: +86-10-6470 2166
  • Email: info@inbar.int
hq